Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

Krajinář (kód: 41-038-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
Kritéria a způsoby hodnocení

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Určit základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných pro venkovní výsadby Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium.

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b) Popsat a odůvodnit technologický postup výsadby květin a dřevin Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b) Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c) Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d) Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
c) Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Založit trávník výsevem Praktické předvedení
b) Posekat trávník Praktické předvedení
c) Provést jarní, nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, kolíky, výtyčky) Praktické předvedení
b) Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku apod. Praktické předvedení
b)  Charakterizovat jednotlivé typy krajinotvorných prvků Ústní ověření 

Je třeba splnit obě kritéria.

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Posoudit celkový stav daného stromu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Navrhnout a provést údržbu jednoho stavebního prvku a mobiliáře v krajině (schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedáky, oplocení) Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro Ústní ověření
b) Zhodnotit význam, principy zakládání a údržbu křovinných pásů, remízků, vodních a mokřadních biotopů a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria© 2012-2020 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz