Odpovědi na otázky

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

Zkouška probíhá v sídle firmy Návrhy a realizace zahrad, Ždírec.

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.

Přihlášku je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat a zaslat na adresu:

Bc. Miroslava Komárková
Ždírec 18, Doksy 472 01

Nebo ji zaslat elektronicky: v tomto případě je nutné zaslat naskenovaný dokument s podpisem žadatele na adresu:  komarkovam@volny.cz

Následně bude uchazeči zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky. 

Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky na účet Komerční banky.

číslo účtu:  272617420207 / 0100
variabilní symbol: rodné číslo žadatele

Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.

Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.   

2. Jakou váhu má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace Sadovník, Údržba veřejné zeleně, nebo Krajinář. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát?

Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden v kvalifikačním standardu vybrané profesní kvalifikace.
Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu vybrané profesní kvalifikace.

4. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

5. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 – ti let, která získala alespoň základy vzdělání. Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR

6. Kolik mě zkouška bude stát?

Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.

Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává  jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Souhrnná zkouška Sadovník Krajinář

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Sadovník je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Krajinář a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Krajinář více v ceníku Sadovník

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Krajinář je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Sadovník a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník více v ceníku Krajinář

Obrázek znázorňuje, které znalosti a dovednosti musí uchazeč mít, aby mohl úspěšně složit souhrnnou zkoušku Sadovník, Krajinář

Myšlenková mapa - Sadovník, Krajinář© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz